2019 Yılı MEB Müdür-Müdür Yardımcısı (Yönetici) Görevlendirme Takvimi

MEB, 2019 yılı (Müdür-Müdür yardımcısı) yönetici atama yönetmeliğine göre yönetici atama takvimini yayımladı.

2019 Yılı MEB Müdür-Müdür Yardımcısı (Yönetici) Görevlendirme Takvimi
Bu içerik 2772 kez okundu.

MEB, 2019 yılı (Müdür-Müdür yardımcısı) yönetici atama yönetmeliğine göre yönetici atama takvimini yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), 2019 yılı eğitim kurumları (okullar) yönetici atama takvimini yayımladı. 2019 Yılı Eğitim Kurumlarına Yeniden Görevlendirme Takvimi başlığı altında yayınlanan takvimine göre yönetici atama işlemleri 18 Şubat'ta başlayıp 19 Nisan'da tamamlanacak. 

18-26 Şubat 2019 tarihlerinde 4 veya 8 yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcıları belirlenip ilgililere duyurulacak.1 Mart'a kadar yöneticiliği boşalan okullar ilan edilecek.

Atanan yöneticiler yeni görevlerine 19 Haziran 2019 tarihinde başlayacaklar. 

MEB'in yayınladığı 2019 yılı yönetici(okul müdürü, okul müdür yardımcısı, ) atama takvimi:

2019 Yönetici Atama Takvimi

2019 YILI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ(Müdür-Müdür yardımcısı) GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri gereği eğitim kurumlarına ekte gönderilen takvime göre yeniden ve ilk defa görevlendirme suretiyle aşağıdaki esaslara göre valiliklerce başvuru alınarak görevlendirme yapılacaktır.

 

Eğitim kurumları yöneticiliklerine görevlendirmeler, ilk defa ve yeniden olmak üzere gerçekleştirilecek olup önce mevcut yöneticilerin yeniden görevlendirmeleri, daha sonra ilk defa yönetici olacakların görevlendirmeleri yapılacaktır. 
Yeniden görevlendirmeler yukarıdaki takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, ilk defa görevlendirileceklere ilişkin takvim ise ÖSYM tarafından yapılacak seçme sınavı duyurusundan sonra ayrıca yayınlanacaktır.

A- EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLİKLERİNE YENİDEN GÖREVLENDİRME

a) Mevcut yöneticilerin görev sürelerinin değerlendirilmesi

1- Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacaktır.

2- Dört yıllık görev süresinin hesabında; 14/06/2019 tarihinden önce aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınacaktır.

3- Aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresinin hesabında; 14/06/2019 tarihinden önce aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçen görev sürelerinin toplamı dikkate alınacaktır.

4- Bulunduğu eğitim kurumundaki dört yıllık sürenin hesabında, diğer eğitim kurumlarında kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) vekaleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler dikkate alınmayacaktır.

5- Bulunduğu eğitim kurumundaki dört yıllık sürenin hesabına, yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik (müdür, müdür başyardımcı ve müdür yardımcısı) dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dahil edilecektir.

6- Yöneticilik görevi herhangi bir sebeple üzerinden alınanlardan, işlemin yürütülmesinin durdurulması veya iptaline ilişkin verilen yargı kararı gereğince yöneticilik görevine döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile yeniden yöneticiliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler de dahil edilecektir.

7- Dört yıllık yöneticilik görev süresi dolan müdür başyardımcıları istemeleri halinde Yönetmeliğin geçici 2 inci maddesi gereği yeniden görevlendirme kapsamında müdür yardımcılığında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Bu şekilde başvuruda bulunan müdür başyardımcılarının başvuruları Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre değerlendirilecektir.

8- Yeniden görevlendirilecek adayların Ek-1 form üzerinden yapılacak değerlendirmelerinde, değerlendirme başvurusunun son gününden sonra düzenlenmiş belgeler dikkate alınmayacaktır.

9- Yeniden görevlendirmesi yapılan eğitim kurumu yöneticilerinden, görevlendirmelerin ilan edildiği tarihten itibaren beş gün içinde görevine başlayamayacağını dilekçe ile beyan edenlerin görevlendirmeleri iptal edilecektir. Bunun dışında iptal talebinde bulunanların görevlendirmeleri iptal edilmeyecektir.

b) Yeniden görevlendirme başvuruları

1- Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına; bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

2- Müdürlüğe yeniden görevlendirileceklerin Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının (c) bendi ile 27 üncü maddesinde belirtilen şartlar ile diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

3- Müdür yardımcılığına yeniden görevlendirilecekler Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ve 28 inci maddesinde belirtilen şartlar ile diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

4- Halen müdür başyardımcısı olarak görev yapanlardan, bulundukları eğitim kurumlarda dört yıllık görev süresini dolduranlar Yönetmeliğin Geçici 2 inci maddesi uyarınca müdür yardımcısı olarak görevlendirme isteğinde bulunabileceklerdir.

c) Yeniden görevlendirme

Yeniden görevlendirmeler, Değerlendirme Komisyonları tarafından Yönetmelik eki Ek-1 Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu oluşan puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

B- EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLİKLERİNE İLK DEFA GÖREVLENDİRME

a) İlk defa görevlendirme başvuruları

1- Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup halen öğretmen olarak görev yapanlardan yöneticiliğe görevlendirilecekleri kapsamaktadır. Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacaktır.

2- Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerince duyurulacaktır.

3- Müdürlüğe ilk defa görevlendirilecekler Yönetmeliğin 5 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen şartlar ile diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

4- Müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler Yönetmeliğin 5 ve 25 inci maddesinde belirtilen şartlar ile diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

b) İlk defa görevlendirme

İlk defa görevlendirmelerde, adayların yazılı sınav puanının %80'ı ile sözlü sınav puanının %20'ı dikkate alınarak görevlendirmeye esas puanları belirlenecektir. Görevlendirmeler belirlenen puanlar ile tercihleri dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.

C- YENİDEN VE İLK DEFA GÖREVLENDİRMELERDE DİKKATE ALINACAK DİĞER HUSUSLAR

1- Adaylar, aynı görevlendirme döneminde yöneticilik görevine yeniden görevlendirme ya da ilk defa görevlendirme kapsamındaki başvurulardan sadece birisi için başvuruda bulunulabileceklerdir.

2- Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendinde; "Öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında eğitim ve öğretim hizmeti yürütenleri... ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle, şartları taşıyan sözleşmeli öğretmenler de eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

3- Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, "Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak." hükmüne yer verilmiştir. Görevlendirmeler bu hüküm esas alınarak yapılacağından, başvurular da buna göre yapılacaktır.

Örnek 1- Bir  (lise)ortaöğretim kurumu bünyesinde açılan anasınıfına ataması yapılan okul öncesi öğretmeninin her ne kadar bu eğitim kurumuna öğretmen olarak ataması yapılabiliyor ise de okul öncesi öğretmeni alanı itibarıyla ortaöğretim kurumuna öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmadığından bu eğitim kurumuna yönetici olarak da görevlendirilemeyecektir.

Örnek 2- Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi alanı bulunmayan (lise)ortaöğretim kurumları içinde yer alan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına alanı Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi olan bir öğretmen emsali mesleki ve teknik eğitim kurumlarında bu alanın bulunduğu dikkate alınarak yönetici olarak görevlendirilebilecektir.

4- Eğitim kurumu yöneticiliğinden 2018 alan değişikliğine bağlı olarak ayrılanlar Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen bir yıllık süreyi beklemeden Yönetmelik hükümlerine göre ilk defa görevlendirme kapsamında yöneticilik görevine başvuruda bulunabileceklerdir.

D- YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1- Adaylar, başvurularına esas MEBBİS kayıtlarındaki bilgilerin düzeltilmesi ve güncellenmesinden kendileri sorumlu olacaktır. Bu itibarla, başvuru öncesinde MEBBİS kayıtlarındaki bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Adayların MEBBİS kayıtlarındaki bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olmasına bağlı olarak hatalı başvuru yapmış olmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2- Başvuru aşamasında karşılaşılan sorunlarla ilgili MEBBİS modülünde yer alan "Yardım Masası" dan teknik destek istenebilecektir.

3- Başvurunun, zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasından aday sorumlu olacaktır. Adayın, başvuru bilgilerinin doğruluğunun kontrolü ve zamanında onaylanmasından, sırasıyla, adayın kadrosunun bulunduğu "okul/kurum müdürlüğü ile ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri" sorumlu olacaktır.

4- Başvurusu kabul edilip, şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların görevlendirmesi yapılmayacak, görevlendirme yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

5- Yönetici görevlendirmelerine ilişkin işlemler, duyuru ekinde bulunan takvimde belirtilen süreler içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Ogretmenler.Com

2019 Yılı MEB Müdür-Müdür Yardımcısı (Yönetici) Görevlendirme Takvimi 2019 Yılı MEB Müdür-Müdür Görevlendirme Takvimi 2019 Yılı MEB Müdür Yardımcısı Görevlendirme Takvimi 2019 Yılı MEB Yönetici Görevlendirme Takvimi MEB Yönet