2019-2020 Ücretli Öğretmenlik Başvuru Tarihi ve Şartları

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ders ücreti karşılığı öğretmenlik başvurusu yapmak isteyenlerin 29.08.2019 (2019 yılı KPSS puanları açıklandıktan sonra) tarihinden itibaren e-devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

2019-2020 Ücretli Öğretmenlik Başvuru Tarihi ve Şartları
Bu içerik 2753 kez okundu.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ders ücreti karşılığı öğretmenlik başvurusu yapmak isteyenlerin 29.08.2019 (2019 yılı KPSS puanları açıklandıktan sonra) tarihinden itibaren e-devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihten önce başvuranların başvurularını yenilemeleri de gerekmektedir.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için ücretli öğretmen alımı ile ilgili olarak açıklama yapıldı. Türkiye genelindeki okullarda görevlendirilecek olan ücretli öğretmenler için başvuru şartları ve tarihi belli oldu. 2019 yılı KPSS puanlarının ÖSYM tarafından 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanmasının ardından e-devlet üzerinden yapılacak olan ücretli öğretmen başvurularında adaylar için aranan genel şartlar ise şu şekilde belirtildi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ücretli öğretmen alımı başvurusunda aranan genel şartlar:

    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,
    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,
    Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

 

2019-2020 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN
ARANILAN GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından Devletin güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyeliği, mensubiyeti,
iltisakı veya bunlarla irtibatı olmamak,
5- Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak,
6- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da
askerliği tecil edilmiş olmak, bakaya kalmamak),
7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak,
8- Emekli olan tüm branş, sınıf ve okul öncesi öğretmenleri (65 yaşını doldurmamış olması
şartıyla) ders ücreti karşılığı öğretmenlik müracaatında bulunabilecektir.
9- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,
10- Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili
ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) alanlarına başvuruda bulunacak
adaylar KPSSP121 puan türünden sıralama yapılacaktır.
11- Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar KPSSP10 puan türünde,
öğretmenlik mezunu dışındaki diğer mezunlar KPSSP3 puan türünde, ön lisans
mezunlarında ise KPSSP93 puanı temel alınacaktır.
12- Başvuru yapacakların KPSSP121-KPSSP10-KPSSP3-KPSSP93 puanlarından alanını
ilgilendiren 2018 ve 2019 yıllarına ait en yüksek puanı ile müracaatta bulunulabilir.
13- Adayın ücretli öğretmenlik başvuru esnasında belirttiği beyanlar ile görevlendirilmesi
halinde Müdürlüğümüze vermiş olduğu belgelerin farklı olması durumunda ilgili
öğretmenin görevlendirilmesi iptal edilecektir.
14- Ücretli öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenlerden, mücbir sebepler haricinde göreve
başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme
yapılmayacaktır.
 

5) BAŞVURU İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1- Başvurular e-devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) yapılacaktır.
2- Başvuruyu yapmadan önce bu kılavuzu okumanız, ona göre başvuru yapmanız
gerekmektedir.
3- Başvuruda iletişim bilgilerinin (özellikle cep telefonu bilgilerinin) görevlendirdiğimiz
öğretmene ulaşılabilmesi için kesinlikle doğru girilmesi gerekmektedir.
4- Başvuru işlemleri esnasında herhangi bir evrak istenmeyecektir. Görevlendirme yapıldıktan
sonra gerekli evraklar Müdürlüğümüz tarafından elden istenecektir.

6) GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR
1- Görevlendirmeler ihtiyaç öncelikli olacaktır. Tercihler yapılırken kişinin kendi bölümüne
uygun bölümleri öncelikli olarak tercih etmesi gerekmektedir. e-devlet üzerinden başvuru
süresi bulunmadığından, görevlendirme esnasında e-devlet üzerinde ki başvurular haftalık
olarak liste halinde alınacak olup, bu liste üzerinden görevlendirme yaparken aşağıdaki
öncelik sırası takip edilecektir.
2- Görevlendirmelerde öncelik, aynı bölüm mezunları arasından adayların KPSSP121-
KPSSP10-KPSSP3-KPSSP93 sınav türünde ve alanında aldığı (2018 veya 2019 puanından
yüksek olanı) puan olacaktır. KPSSP121-KPSSP10-KPSSP3-KPSSP93 puanı olmayanlar ise
puanı olanlardan sonraki sıralamada başvuru önceliğine göre sıralanacaktır.


 S ın ıf Öğretmen li ği i çin ön celi k sırası:
o Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları,
o Diğer fakülte mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar,
o İlkokullardaokutulanderslerinbranşları(T ürk çe, Matemati k, Fen Bili mler i,
Sosyal Bilgiler) öncelikliolmaküzerediğereğitimfakültesibölümümezunları,
o Formasyon belgesi olanlar öncelikli olmak üzere Fen Edebiyat Fakültesi mezunları,
o Diğer Fakülte mezunları,


 B ran ş Öğret men li ği için ön celi k sırası:
o EğitimFakültelerininilgilibölümlerindenmezunolanlarileFenEdebiyatFakültesinin
ilgilibölümmezunlarındanformasyonuolanlar,
o Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları (formasyonsuz),
o Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar,
o Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlarından mezun olanlar (formasyonsuz),
o Diğer Fakültelerden mezun olanlar


 Ok u l Ön cesi Ö ğret men l iği için ön celi k sırası:
o Eğitim Fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olanlar,
o Ev ekonomisi yüksekokulu, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü lisans mezunları,
o Halen ilkokullarda görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği
alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış
olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarihli ve 2975
sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,
o Okul öncesi, anaokulu, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları,
o Meslek yüksekokullarının çocuk gelişimi ve eğitimi, sağlık hizmetleri, hemşirelik ve
bakım hizmetleri bölümü ön lisans mezunları,
o MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarihli ve 2975 sayılı yazısı
gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,


 Diğer b ran şlar için ön celi k sırası:
- Yabancı dil öğretmenliği için, ilgili branşın yetersiz kalması durumunda;
o Yabancı dil seviye tespit sınavlarında 50 ve üzeri puan alan diğer fakülte mezunları,
o Yabancı dil eğitimi aldığına dair sertifikası bulunanlar,
- Özel eğitim öğretmenliği için ilgili branşın yetersiz kalması durumunda, MEB onaylı özel
eğitim öğretmenliği sertifikası bulunanlar bu branşa öğretmen olarak atanabilecektir.


8) GÖREVLENDİRME YAPILDIĞINDA ELDEN İSTENECEK EVRAKLAR:
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2- Mezuniyet Belgesi veya Diploma Fotokopisi,
3- Formasyon Belgesi Fotokopisi (Varsa),
4- İngilizce, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliğine başvuranlar için şartlarına uygun olan
evraklarının aslı ve fotokopisi,
5- Öğretmenlik yapmasına engel fizikî ve ruhsal bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık
raporu, (tek hekim raporu olabilir, gerektiği takdirde sağlık kurulu raporu istenebilir.)
6- Bu kılavuzun "GENEL ŞARTLAR" bölümünün 3. maddesine istinaden mahkûm
olmadığına dair, 4. maddesine istinaden irtibatı olmadığına dair beyan,
(Görevlendirilen ücretli öğretmen için 6.madde de istenilen beyanlar için ayrıca İl/İlçe
Emniyet Müdürlüğünden güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması
sonucunda kişinin beyanı ile zıt bir durumun ortaya çıkması halinde ücretli öğretmenin
görevlendirmesi sonlandırılacaktır.)
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan,
Not: 6 ve 7. madde de istenen beyanların belgesi,  Milli Eğitim Müdürlüğümüzde
temin edilecektir. Yukarıda beyan edilen durumlar tarafımızdan kabul edilmiş olup, belge
istenmeyecektir. Ancak adayın beyanına zıt bir durum ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk
beyanda bulunanda olacaktır.

Ücretli Öğretmenlik 2019-2020 Ücretli Öğretmenlik Başvuru Tarihi 2019-2020 Ücretli Öğretmenlik Başvuru Tarihi ve Şartları