Öğretmenlerin Haziran Seminer Programı / Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin seminer çalışmalarına dair resmi yazı yayımladı.

Öğretmenlerin Haziran Seminer Programı / Konuları
Bu içerik 4155 kez okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin seminer çalışmalarına dair resmi yazı yayımladı. Yayımlanan yazıda ''Öğretmenlerimiz programın ilk haftalık bölümünü görev yaptıkları okullarda, geri kalan kısmını ise istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de tamamlayabileceklerdir. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.'' ifadesine yer verildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

İlgi a) yönetmeliğin 38. ve ilgi b) yönetmeliğin 87. Maddesinde Okul Öncesi, İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla yapacakları Haziran 2017 dönemi mesleki çalışma programı oluşturulmuştur.

Öğretmenlerimiz programın ilk haftalık bölümünü görev yaptıkları okullarda, geri kalan kısmını ise istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de tamamlayabileceklerdir. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.

A. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak.

2. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

3. Yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak,

4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.

5. Eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,

6. Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak,

7. Eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

8. Öğretmenlerin işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda EBA'ya materyal göndermede farkındalık oluşturmak,

MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki- Teknik Ortaöğretim, Din Öğretimi kurumlarında görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

C. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen öğretim programlarının incelenerek buna uygun ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiğinin tartışılması.

2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.

3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı

4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.

5. Değerler Eğitimi: Derslerde ve ders dışı faaliyetlerde

5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.

6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.

7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) tespit edilip değerlendirilmesi.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.

1. Liselerde özel eğitim uygulamaları (Özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası)

2. Teknoloji ve Madde bağımlılığı

3. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.)

4. Ergenlerde sınıf yönetimi ve disiplin

5. Ergenlerle iletişim

6. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi

7. Sınav kaygısı

8. Okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma

9. Okulda ilk yardım

10. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma

11. Etkin sınıf yönetimi etkin okul yönetimi

12. Değişen okul rolleri (Okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme)

13. Liderlik ve örgüt kültürü

14. Orta öğretim okullarında kriz yönetimi

15. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler

16. Eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı

17. Okul çevre güvenliği

18. İş sağlığı ve iş güvenliği konuları

19. Değerler Eğitimi

20. Kaynaştırma Eğitimi

21. Bireyselleştirilmiş eğitim programları

22. Kapsayıcı eğitim

23. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

24. Öğrenci Devamsızlığının Azaltılması için alınacak tedbirler

Ayrıca ekteki örnek kitap ve film listesindeki eserler, eğitimler boyunca okul idaresinin uygun bulduğu saatlerde öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkısı açısından eleştirel gözle tartışılacaktır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

PROGRAMI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

12 - 30 Haziran 2017

BİRİNCİ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45 Tüm Öğretmenler Okul Müdürleri Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme
10.00-10.30 Tüm Öğretmenler Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30 Tüm Öğretmenler   2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı
13.06.2017

Salı

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler   Sınıflardaki materyal ve malzemelerden 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi için kullanılabilir olanların ayırt edilmesi ve sınıflar arasında dengeli şekilde dağıtılması.

Okul Bahçesinin açık sınıf olarak kullanılabilmesi için mekansal düzenlemelere yönelik fikirlerin oluşturulması (sanat merkezi, fen merkezi, oyun merkezi vb.) için gerekli planlamanın yapılması.

14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Rehber Öğretmen (Gerekli durumlarda RAM desteği alınabilir.) Erken Çocukluk Dönemi Programlarının Tanıtımı, Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Hizmetleri ve Erken Çocukluk Eğitimi Yaklaşımları Semineri
15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlgili Müdür Yardımcısı

Zümre Başkanları

3, 4,5 yaş grubu zümre toplantıları.

Eğitim-Öğretim yılı boyunca Kazanım göstergelerine ulaşabilme durumlarının raporlaştırılması, gerçekleştirilemeyen kazanımlarla ilgili çözüm önerilerinin üretilmesi.

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Rehber Öğretmen (Gerekli durumlarda RAM desteği alınabilir.) Okul içindeki kaynaştırma eğitimi politikasının gözden geçirilmesi,

Kaynaştırma eğitimi yapılan öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması,

Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılan rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi

İKİNCİ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcı Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Çocuk kütüphanesinde bulunması gereken kitapların kriterlerinin belirlenmesi.

Çocuklara yıl boyunca okunacak kitapların tartışılması ve kitap listesinin hazırlanması. Önceki yıl hazırlanmış olan listenin revize edilmesi

20.06.2017

Salı

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Bakanlığımızca düzenlenmiş "Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi" konulu programda eğitim almış rehber öğretmenler. Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar
21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Okul Öncesi Eğitimi Programı Örnek Atölye Çalışmalarının Değerlendirilmesi
22.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Eğitimi Uygulamaları
23.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması

ÜÇÜNCÜ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcı Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar
29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması: (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi
30.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır.)

İLKOKULLAR MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

BİRİNCİ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45 Tüm Öğretmenler Okul Müdürleri Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme
10.00-10.30 Tüm Öğretmenler Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30 Tüm Öğretmenler   2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı
13.06.2017

Salı

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlgili Müdür Yardımcısı

Zümre Başkanları

Ana sınıfı ile 1,2,3 ve 4. Sınıflar ve branş dersleri Zümre toplantıları
14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm öğretmenler Yeni öğretim programları konusunda eğitim almış koordinatör öğretmenler Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtılması
15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm öğretmenler Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM'dan destek alınacaktır.) Özel Eğitim konularında çalışmalar, (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.)

Okul içindeki kaynaştırma eğitimi politikasının gözden geçirilmesi,

Kaynaştırma eğitimi yapılan öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması,

Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılan rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması

İKİNCİ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30 Tüm

Öğretmenler

FATİH projesi eğitmenleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri FATİH Projesi ve EBA'nın tanıtımı: Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları
20.06.2017

Salı

09.30-12.30 Tüm

Öğretmenler

Bakanlığımızca düzenlenmiş "Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi" konulu programda eğitim almış rehber öğretmenler Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar
21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

22.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
23.06.2017
Cuma
09.30-12.30 Tüm öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi
ÜÇÜNCÜ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcı Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar
29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen seminerler
30.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen seminerler

ORTAOKULLAR MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

BİRİNCİ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45 Tüm Öğretmenler Okul Müdürleri Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme
10.00-10.30 Tüm Öğretmenler Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30 Tüm Öğretmenler   2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı
13.06.2017

Salı

09.30-12.30 Tüm

Öğretmenler

İlgili Müdür Yardımcısı

Zümre Başkanları

Branş zümre toplantıları:

Güncellenen Öğretim programlarının Tanıtımı,

Öğretim Programı ve kazanımlar

14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm

Öğretmenler

Bakanlığımızca düzenlenmiş "Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi" konulu programda eğitim almış rehber öğretmenler. Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar
15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM'dan destek alınacaktır.) Özel Eğitim konularında çalışmalar, (BEP, hiperaktif öğrenciler, özel eğitim gereksinimi olan birey vs.)

Okul içindeki kaynaştırma eğitimi politikasının gözden geçirilmesi,

Kaynaştırma eğitimi yapılan öğrencilerle ilgili değerlendirmelerin yapılması,

Eğitim öğretim yılı süresinde çocuklara yönelik yapılan rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi

16.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler   TEOG sonuçlarının değerlendirilmesi ve akademik başarıyı arttıracak hususların görüşülmesi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılması için alınabilecek tedbirler.

İKİNCİ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30 Tüm

Öğretmenler

FATİH projesi eğitmenleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri FATİH Projesi ve EBA'nın tanıtımı: Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları
20.06.2017

Salı

09.30-12.30 Tüm

Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği
21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm

Öğretmenler

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html)

her öğretmenin kendi alanıyla okuyacağı bir makaleyle ilgili sunum yapması

22.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
23.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi
ÜÇÜNCÜ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcı Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar
30.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

BİRİNCİ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45 Tüm Öğretmenler Okul Müdürleri Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme
10.00-10.30 Tüm Öğretmenler Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30 Tüm Öğretmenler   2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.
13.06.2017

Salı

09.30-12.30 Tüm

Öğretmenler

İlgili Müdür Yardımcısı

Zümre Başkanları

2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı
14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm

Öğretmenler

Güncellenen programlar konusunda eğitim almış koordinatör öğretmenler Güncellenen Öğretim Programlarının tanıtılması ve incelenmesi
15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm

Öğretmenler

Rehber Öğretmenler (Gerektiğinde RAM'dan destek alınacaktır.) Disiplin sorunu olan Öğrencilere Yönelik Yaklaşımlar/
16.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Tüm

Öğretmenler

  YGS ve LYS sonuçlarının değerlendirilmesi ve akademik başarıyı arttıracak hususların görüşülmesi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının etkinliğinin artırılması için alınabilecek tedbirler.

İKİNCİ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler FATİH projesi eğitmenleri ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri FATİH Projesi ve EBA'nın tanıtımı: Alan bazlı EBA ders ve EBA sınıf Uygulamaları
20.06.2017

Salı

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Alternatif Ölçme Değerlendirme Uygulamaları
21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html)

her öğretmenin kendi alanıyla okuyacağı bir makaleyle ilgili sunum yapması

22.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Bakanlığımızca düzenlenmiş "Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi" konulu programda eğitim almış rehber öğretmenler. Kapsayıcı eğitim: Kapsayıcı eğitim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler. Kapsayıcı eğitim ilkelerinin temel eğitime yansımaları, örnek uygulamalar
23.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi)
ÜÇÜNCÜ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcı Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar
29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması (Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır.)

30.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Tüm Öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanacaktır İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince yerel ihtiyaç analizlerine göre tespit edilen konularda uzman isimler tarafından düzenlenen çalışmalar

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

A. PROGRAMIN DAYANAĞI:

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

B. PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ: Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi, Arapça öğretmenleri ile Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branşlardaki öğretmenler.

C. PROGRAMIN AMAÇLARI:

1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği artırmak,

2. Yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve muhtevasını müzakere etmelerini sağlamak,

3. Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak bir sonraki yıl için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamak,

4. Derslerin öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili öğretmenlerin karşılıklı bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirmelerini sağlamak,

5. Öğretmenlerin işbirliği halinde derslerin öğretimi ile ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda EBA'ya materyal göndermede farkındalık oluşturmak,

6. Öğretmenlerin eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmelerini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamaktır.

D. PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR:

1. Haziran 2017 Mesleki Çalışmalar Programı, 2016-2017 Öğretim yılı için derslerin değerlendirilmesi, öğretim programlarının değerlendirilmesi ve müzakereleri, eğitim ortamları ve fiziki imkanların iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, öğrencilerin akademik başarıları, sosyal, kültürel etkinliklere katılımı, çevreyle ve paydaşlarla kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi, izleme ve değerlendirme ile ilgili çalışmalar, öneriler, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri üzerine planlanmıştır.

2. Mesleki çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması hususunda il/ilçe milli eğitim müdürlükleri (Din Öğretimi Birimleri) ve okul müdürlükleri sorumludur. Bu konuda gerekli tedbirler alınacak, çalışmaların yapılacağı okul ve/veya salonlar önceden ilan edilecektir.

3. Mesleki çalışmaların iyi planlanması için ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde "Haziran 2017 Mesleki Çalışmalar Koordinasyon Kurulu" oluşturulacaktır. Mesleki Çalışmalar Koordinasyon Kurulu'nda 1 (bir) imam hatip lisesi müdürü, 1 (bir) imam hatip ortaokulu müdürü, 1 (bir) meslek dersleri öğretmeni, sayısal derslerden 1 (bir) öğretmen, sözel derslerden 1 (bir) öğretmen, yabancı dil derslerinden 1 (bir) öğretmen ve 1 (bir) DKAB öğretmeni yer alacaktır.

4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri, mesleki çalışmalarını İKİNCİ HAFTASINDA kendi okullarında değil, il ve ilçe müdürlüklerince oluşturulan mesleki çalışma gruplarına katılarak yapacaklardır.

5. Eğitim öğretim yılı sonu itibariyle yapılan öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve benzeri toplantılar, "Okulların Programı" için ayrılan günlerde yapılacaktır.

6. Mesleki çalışmalar çalışma takvimine uygun olarak katılımcılar arasından bir başkan ve raportör seçilecektir.

7. İlköğretim veya Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri gruplarında, başkanın yönetiminde tabloda verilen başlıklar bağlamında konuları müzakere edecek ve müzakere konuları raportörler tarafından kayda geçirilecektir. Grupların sayısı 25'i geçince ikiye bölünecek ve gruplar eşitlenecektir.

8. Anadolu İmam Hatip Liselerinde ve İmam Hatip Ortaokullarında Mesleki Çalışmalarda BİRİNCİ HAFTA müzakere edilecek konular dinogretimi.meb.gov.tr adresinden temin edilen "Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi" üzerine bütün branşlardaki öğretmenlerle olacaktır. Okullardan gelen ve uygun görülen öneriler Genel Müdürlükçe hazırlanan Vizyon Belgesinin ilgili bölümlerine eklenecektir.

9. Vizyon Belgesinde yer alan başlıkların müzakeresinde okullarımızdan iyi örneklerin sergilendiği dinogretimiokullar.meb.gov.tr adresi de ziyaret edilecektir. Vizyon belgesindeki her bir ana başlık çerçevesinde değerlendirmeler veya yeni ve özgün öneriler raportörler tarafından tek bir dosyada yine aynı başlıklar altında kayda geçirilecektir. Bu kapsamda müzakerelerde; vizyon belgesinde yer alan "akademik gelişim", "mesleki gelişim", "değerler eğitimi ve sanatsal, sportif ve sosyal kültürel etkinlikler", "öğretmenler ve eğitim yöneticileri bağlamındaki çalışmalar", "çevre ile işbirliği", "eğitim ortamları ve fiziki imkanların iyileştirilmesi", "izleme ve değerlendirme" başlıkları değerlendirmeye alınacaktır.

10. Raportör tarafından kayda geçirilen yeni ve özgün öneriler arasından uygun görülenler, halen 15 ilde pilot uygulaması yapılan ve 2017-2018 öğretim yılında ise 81 ilde uygulanacak olan Kalite Takip Sistemine (KTS) esas teşkil eden "Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi"ne eklenecektir.

11. Mesleki çalışmalar programı kapsamında okullarda hazırlanan raporlar tablolarda verilen konu başlıklarına göre çalışmalara katılım sonrası il/ilçe mesleki çalışmalar koordinasyon kurulu tarafından okullardan ve ilçelerden gelen raporlar birleştirilerek tek bir dosyada bir araya getirilerek raporlaştırılacaktır.

12. Aynı okuldaki farklı komisyonların raporları tek bir dosyada birleştirilecektir. Tabloda verilen başlıklar üzerinden farklı farklı oluşturulan raporların herhangi bir özetleme veya kısaltma yapmaksızın birleştirmesi sırasıyla;

a. Önce okul ya da DKAB grubu adı verilen bir word dosyasında,

b. Sonra İlçe müdürlüğünde ilçe adı verilen bir word bir dosyasında,

c. Sonra da İl müdürlüğünde il adı verilen bir word dosyasında bir araya getirilecektir. Sonuçta Genel Müdürlüğümüze çalışmanın yapıldığı ilin adı verilen tek bir Word dosyası iletilmiş olacaktır. Dosyalarda görseller olmayacaktır.

13. Değerlendirme raporları, il milli eğitim müdürlükleri Din Öğretimi Birimi tarafından Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne ait dogm.izleme@meb.gov.tr adresine elektronik ortamda il adı verilen tek bir word dosyası halinde en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar gönderilecektir. Tek bir word dosyasında gönderilmeyen çalışmalar kabul edilmeyecektir.

14. Haziran 2017 Mesleki çalışma programı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü web adresinden de temin edilecektir.

Danışma ve İletişim: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

1. Zeynep OLGUN- Tel: (0312) 413 35 53- e-mail: zolgun@meb.gov.tr

2. Dr. Mehmet Murat KARAKAYA- Tel: (0312) 413 35 04- muratkarakaya@meb.gov.tr

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça)

BİRİNCİ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45 Tüm Öğretmenler Okul Müdürleri Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme
10.00-10.30 Tüm Öğretmenler Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.)

10.30-12.30 Tüm Öğretmenler   2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.
13.06.2017

Salı

09.30-12.30 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri   Görev Yapılan Okulların Programına Uyulacak
14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30   Görev Yapılan Okulların Programına Uyulacak
15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30   Görev Yapılan Okulların Programına Uyulacak
16.06.2017

Cuma

09.30-12.30   Görev Yapılan Okulların Programına Uyulacak
İKİNCİ HAFTA

Öğretim Programı ve Kazanımlarla İlgili Çalışmalar

Bu bölümde; 2016-2017 Öğretim yılı için derslerin değerlendirilmesi, derslerin öğretim programlarının genel amaçları, temel becerileri ve kazanımları değerlendirilecektir. Programda yer alan üniteler, konular, ünite kazanımları, açıklamaları, kazanımların nasıl işleneceği, derslerin öğretiminde hangi yöntem, teknik ve metotların kullanılabileceği ve bir örnek ders işlenişinin nasıl olacağı karşılıklı müzakere edilecektir.

BU BÖLÜM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLEDİĞİ OKULLARDA VEYA SALONLARDA YAPILACAKTIR.

Aynı ilçede görev yapan öğretmenlerin ortak katılımı ile yapılacak, farklı okullardaki öğretmenlerin bir araya gelmesi sağlanacak, sadece bir okulun öğretmenleri ile kendi okullarında yapılmayacaktır.

Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Peygamberimizin Hayatı (5-12) (Yeni)
20.06.2017

Salı

09.30-12.30 Kur'an-ı Kerim (5-12) (Mevcut)

Seçmeli Arapça (Ortaokul - Lise) (Yeni)

21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Mevcut)

Temel Dini Bilgiler (Yeni)

(Ortaokul İslam 1-2, Ortaöğretim İslam 1-2)

22.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 İlgili dersler açısından okullarda eğitim ortamları ve fiziki imkanların iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, izleme ve değerlendirme çalışmaları müzakere edilmesi.

(dinogretimi.meb.gov.tr - dinogretimiokullar.meb.gov.tr)

23.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Öğrencilerin akademik başarıları, sosyal, kültürel etkinliklere katılımı, çevreyle ve paydaşlarla işbirliği alanları ile ilgili konuların müzakere edilmesi

(dinogretimi.meb.gov.tr - dinogretimiokullar.meb.gov.tr)

ÜÇÜNCÜ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcı Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması

29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi
30.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması (Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır.)

İMAM HATİP ORTAOKULLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ İLE ARAPÇA ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça)

BİRİNCİ HAFTA 
Bu bölüm okullarda gerçekleştirilecek ve imkan dahilinde bütün öğretmenlerle ortak çalışılacaktır.

Bu Bölümde; Eğitim - öğretimde niteliğin arttırılması, öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal, kültürel, sportif ve sanat yönlerinin geliştirilmesi, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimi, paydaşlarla işbirliği, izleme ve değerlendirme ilgili konular müzakere edilecektir. Bu konularla ilgili değerlendirmeler, görüş ve öneriler kaydedilecektir.

Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45 Tüm Öğretmenler Okul Müdürleri Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme
10.00-10.30 Tüm Öğretmenler Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30 Tüm Öğretmenler   2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.
13.06.2017

Salı

09.30-12.30 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri   Okulların Programlarına Uyulacaktır
14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30   Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi 
(Bkz: dinogretimi.meb.gov.tr- dogm.meb.gov.tr)
15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30   Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi 
(Bkz: dinogretimiokullar.meb.gov.tr)
16.06.2017

Cuma

09.30-12.30   Okulların Programlarına Uyulacaktır
İKİNCİ HAFTA

Öğretim Programı ve Kazanımlarla İlgili Çalışmalar

Bu bölümde; 2016-2017 Öğretim yılı için derslerin değerlendirilmesi, derslerin öğretim programlarının genel amaçları, temel becerileri ve kazanımları değerlendirilecektir. Programda yer alan üniteler, konular, ünite kazanımları, açıklamaları, kazanımların nasıl işleneceği, derslerin öğretiminde hangi yöntem, teknik ve metotların kullanılabileceği ve bir örnek ders işlenişinin nasıl olacağı karşılıklı müzakere edilecektir

Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Peygamberimizin Hayatı (5-12) (Yeni)
20.06.2017

Salı

09.30-12.30 Arapça (Mevcut)
21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Kur'an-ı Kerim (5-12) (Mevcut)
22.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Temel Dini Bilgiler (Yeni)

(İslam 1-2, İmam Hatip Ortaokulu 5-8)

23.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-12) (Mevcut)
ÜÇÜNCÜ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcı Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça Öğretmenleri Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması

29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı veya benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi
30.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ ve ARAPÇA ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

(Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Arapça, Mesleki Arapça, Dinler Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti, Akaid, Kelam)

BİRİNCİ HAFTA 
Bu bölüm okullarda gerçekleştirilecek ve okuldaki bütün öğretmenlerle ortak çalışılacaktır.

Bu Bölümde; Eğitim - öğretimde niteliğin arttırılması, öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal, kültürel, sportif ve sanat yönlerinin geliştirilmesi, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimi, paydaşlarla işbirliği, izleme ve değerlendirme ilgili konular müzakere edilecektir. Bu konularla ilgili değerlendirmeler, görüş ve öneriler kaydedilecektir.

Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45 Tüm Öğretmenler Okul Müdürleri Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme
10.00-10.30 Tüm Öğretmenler Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması.

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30 Tüm Öğretmenler   2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.
13.06.2017

Salı

09.30-12.30 Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Arapça, Mesleki Arapça, Dinler Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti, Akaid, Kelam Öğretmenleri   Okulların Programlarına Uyulacaktır
14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30   Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi 
(Bkz: dinogretimi.meb.gov.tr- dogm.meb.gov.tr)
15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30   Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi 
(Bkz: dinogretimiokullar.meb.gov.tr)
16.06.2017

Cuma

09.30-12.30   Okulların Programlarına Uyulacaktır
İKİNCİ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30 Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Arapça, Mesleki Arapça, Dinler Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti, Akaid, Kelam Öğretmenleri İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Kur'an-ı Kerim, Tefsir
20.06.2017

Salı

09.30-12.30 Temel Dini Bilgiler, Fıkıh, Hitabet ve Mesleki Uygulama
21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Siyer, Hadis, İslam Kültür ve Medeniyeti
22.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Akaid, Kelam, Dinler Tarihi
23.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Arapça ve Mesleki Arapça
ÜÇÜNCÜ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcı Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Arapça, Mesleki Arapça, Dinler Tarihi, İslam Kültür ve Medeniyeti, Akaid, Kelam Öğretmenleri Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması

29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

30.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı vea benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi

İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BÜTÜN BRANŞ ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

12 - 30 HAZİRAN 2017

İlgili Derslerin Alanları: Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Spor Dersleri ve Sanat Dersleri)

BİRİNCİ HAFTA 
Bu bölüm okullarda gerçekleştirilecek ve okuldaki bütün öğretmenlerle ortak çalışılacaktır.

Bu Bölümde; Eğitim - öğretimde niteliğin arttırılması, öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal, kültürel, sportif ve sanat yönlerinin geliştirilmesi, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimi, paydaşlarla işbirliği, izleme ve değerlendirme ilgili konular müzakere edilecektir. Bu konularla ilgili değerlendirmeler, görüş ve öneriler kaydedilecektir.

Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
12.06.2017

Pazartesi

09.00-09.45 Tüm Öğretmenler Okul Müdürleri Mesleki çalışma programı hakkında bilgilendirme
10.00-10.30 Tüm Öğretmenler Doç. Dr. Yusuf TEKİN

MEB Müsteşarı

Yıl sonu değerlendirme konuşması.

(EBA üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır)

10.30-12.30 Tüm Öğretmenler   2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı.
13.06.2017

Salı

09.30-12.30 Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Spor Dersleri ve Sanat Dersleri Öğretmenleri   Okulların Programlarına Uyulacaktır
14.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30   Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi 
(Bkz: dinogretimi.meb.gov.tr- dogm.meb.gov.tr)
15.06.2017

Perşembe

09.30-12.30   Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Vizyon Belgesi'nin Müzakeresi 
(Bkz: dinogretimiokullar.meb.gov.tr)
16.06.2017

Cuma

09.30-12.30   Okulların Programlarına Uyulacaktır
İKİNCİ HAFTA

Öğretim Programı ve Kazanımlarla İlgili Çalışmalar

Bu bölümde; 2016-2017 Öğretim yılı için derslerin değerlendirilmesi, derslerin öğretim programlarının genel amaçları, temel becerileri ve kazanımları değerlendirilecektir. Programda yer alan üniteler, konular, ünite kazanımları, açıklamaları, kazanımların nasıl işleneceği, derslerin öğretiminde hangi yöntem, teknik ve metotların kullanılabileceği ve bir örnek ders işlenişinin nasıl olacağı karşılıklı müzakere edilecektir.

Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
19.06.2017

Pazartesi

09.30-12.30 Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Spor Dersleri ve Sanat Dersleri Öğretmenleri   Her Bir Alandaki İlgili Derslerin Programlarının ve Yöntem-Tekniklerinin Müzakeresi
20.06.2017

Salı

09.30-12.30   Her Bir Alandaki İlgili Derslerin Programlarının ve Yöntem-Tekniklerinin Müzakeresi
21.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30   Her Bir Alandaki İlgili Derslerin Programlarının ve Yöntem-Tekniklerinin Müzakeresi
22.06.2017

Perşembe

09.30-12.30   Her Bir Alandaki İlgili Derslerin Programlarının ve Yöntem-Tekniklerinin Müzakeresi
23.06.2017

Cuma

09.30-12.30   Her Bir Alandaki İlgili Derslerin Programlarının ve Yöntem-Tekniklerinin Müzakeresi
ÜÇÜNCÜ HAFTA
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcı Eğitim Görevlileri Dersler ve Yapılacak Faaliyetleri
28.06.2017

Çarşamba

09.30-12.30 Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Spor Dersleri ve Sanat Dersleri Öğretmenleri Okul müdürlükleri tarafından planlanacaktır. Araştırmacı öğretmen etkinlikleri:

Bakanlığımızca yayınlanan Milli Eğitim dergisinin farklı sayılarından (http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/milli_egitim_dergisi.html) her öğretmenin kendi alanıyla ilgili okuyacağı bir makaleye ilişkin sunum yapması

29.06.2017

Perşembe

09.30-12.30 Mesleki Gelişim Çalışması:

Eğitim ve öğretmenlikle ilgili kitapların incelenerek bireysel yaz okuma listesinin oluşturulması

(Örnek kitap listesi üzerinden tartışılacaktır)

30.06.2017

Cuma

09.30-12.30 Kişisel ve mesleki gelişim planı yapılması: (Stephen R. Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı ve benzeri kitapların okunup tartışılarak her öğretmenin kendi kişisel ve mesleki gelişim önceliklerini belirlemesi)

ÖRNEK KİTAP LİSTESİ

  Yazar Adı Kitap Adı Yayınevi
1 Atay, O. Bir Bilim Adamının Romanı İletişim Yayıncılık
2 Ayverdi, S. Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız Kubbealtı Neşriyat
3 Bal, M. A. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Meşhurların Okul Anıları (1870-1940) Art Yayınları
4 Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur? TÜBİTAK Yayınları
5 Enç, M. Bitmeyen Gece Ötüken Neşriyat
6 Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi Ayrıntı Yayınları
7 Gaarder, J. Sofie'nin Dünyası Pan Yayınları
8 Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul Beyaz Yayınları
9 Goleman, D. Duygusal Zeka Varlık Yayınları
10 Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor Metis Yayınları
11 Güntekin, R. N. Acımak İnkılap Kitabevi
12 Holt, J. Çocuklar Neden Başarısız Olur? Beyaz Yayınları
13 Illich, I. Okulsuz Toplum Şule Yayınları
14 İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam Klasik Yayınları
15 Kağıtçıbaşı, Ç.& Cemalcılar, Z. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş Evrim Yayınları
16 Kan, Ş. H. Mahrem Macera Yeryüzü Yayınları
17 Kant, I. Eğitim Üzerine İz Yayıncılık
18 Kara, İ. & Birinci, A. Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri Dergah Yayınları
19 Karabekir, K. Çocuk Davamız Yapı Kredi Yayınları
20 Karakoç, S. Hızır'la Kırk Saat Diriliş Yayınları
21 Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü Diriliş Yayınları
22 Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek Yapı Kredi Yayınları
23 Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli Örnek Kişilikler Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
24 Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim Hece Yayınları
25 McCourt. F. Öğretmen Altın Kitaplar Yayınevi
26 Needham, J. Doğunun Bilgisi Batının Bilimi MAB
27 Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler İz Yayıncılık
28 Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani'sinde Sekiz Yılım Kubbealtı Akademi Yayınları
29 Pennac, D. Okul Sıkıntısı Can Yayınları
30 Petrov, G. Beyaz Zambaklar Ülkesinde Hayat Yayınları
31 Rancier, J. Cahil Hoca Metis Yayınları
32 Rousseau, J. J. Emile Kilit Yayınevi
33 Safa, P. Eğitim-Gençlik-Üniversite Ötüken Neşriyat
34 Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri Timaş Yayınları
35 Tahir, K. Bozkırdaki Çekirdek İthaki Yayınları
36 Topçu, N. Türkiye'nin Maarif Davası Dergah Yayınları
37 Toros, H. Asya'nın Kandilleri Hece Yayınları

ÖRNEK FİLM LİSTESİ

(Alfabetik Sırayla)

1. 3 Idiots

2. AmericanTeacher

3. Asyanın Kandilleri (Belgesel)

4. Batıya Doğru Akan Nehir (Belgesel)

5. Billy Elliot

6. Birinci Sınıf / The First Grader

7. Can Dostum / Good Will Hunting

8. Canım Öğretmenim / Monsieur Lazhar

9. Hababam Sınıfı (1975)

10. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1979)

11. Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)

12. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976)

13. Hababam Sınıfı Tatilde (1978)

14. Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)

15. İki Dil Bir Bavul

16. İmparatorlar Kulübü

17. Kara (Black)

18. Kara Tahta / Takhtesiah (Blackboards)

19. Koro / LesChoristes

20. Kör Nokta

21. Olmak ve Sahip Olmak / Etre et Avoir / To Be and To Have

22. Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society

23. Özgürlük Yazarları

24. Patch Adams

25. Sevgili Öğretmenim / Mr. Holland's Opus

26. Sınıf / EntreLesMurs (The Class)

27. Süpermen'i Beklerken / Waiting For Superman

28. Tepetaklak Nelson / Half Nelson

29. The Blindside

30. Yerdeki Yıldızlar / Taare Zameen Par

2017 seminer konuları okul öncesi seminer konuları ilkokul seminer konuları ortaokul seminer konuları lise ve meslek lisesi seminer konuları 2017 seminer çalışma takvimi