Öğretmen ve Öğrenciler İçin Toplam 962.500 TL Ödüllü Yarışma

”Dilimiz Kimliğimizdir” Makale ve Deneme Yarışması

Öğretmen ve Öğrenciler İçin Toplam 962.500 TL Ödüllü Yarışma
Bu içerik 2691 kez okundu.

”Dilimiz Kimliğimizdir” Makale ve Deneme Yarışması

81 il ve Türkiye geneli olarak 2 ayrı düzeyde sınıflandırılan yarışmada, 81 ilde dereceye girecek olan öğretmen ve öğrencilere ayrı ayrı ödüller verilecektir. Türkiye genelinde dereceye giren öğretmen ve öğrenciler ayrıca değerlendirilip ödüllendirilecektir.

TDK ve MEB’in ortaklaşa düzenlediği bu ödüllü yarışmada dağıtılacak toplam ödül miktarı 962.500 TL olacak.

Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede birinci olan makaleye 15 bin TL nakit ve TDK eserlerinden verilecektir.

”Dilimiz Kimliğimizdir” Makale ve Deneme Yarışması Ayrıntılar,Yarışmaya Katılım koşulları,Başvuru tarihi ve Şartname için Tıklayın… http://www.tdk.gov.tr/images/dilimizkimligimizdir.pdf

“DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR” KONULU
ÖĞRETMENLER VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI
TÜRKÇEYİ DOĞRU VE GÜZEL KULLANMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN AMACI
Madde-1
“Dilimiz Kimliğimizdir” temasıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek
himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 2017 yılı “Türk Dili Yılı” olarak
ilan edilmiştir.
Bu kapsamda; dünyanın en zengin dillerinden biri ve millî kimliğimizin ana unsuru olan
Türkçemizi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak ve
Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşma ve yazma
becerilerini geliştirmek amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu iş birliğinde
öğretmenlere ve bütün ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak “Dilimiz
Kimliğimizdir” konulu Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışması düzenlenmiştir.
YARIŞMANIN DAYANAĞI
Madde-2
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 664 sayılı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, 17 Mayıs 2017
tarihli ve 30069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi.
YARIŞMANIN KAPSAMI
Madde-3
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak
şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma
takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
YARIŞMANIN KONUSU
Madde-4
“Dilimiz Kimliğimizdir” ana başlığından hareketle aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir.
Dil ve millî şuur ilişkisi,
Türkçe sevgisi, Türkçenin doğru, güzel ve kurallara uygun kullanılması,
Dil ve kültür ilişkisi,
Dilde yaşanan yozlaşma karşısında Türkçe bilincinin oluşturulması,
Türkçeye sahip çıkma yönünde millî şuur oluşturulması ve dil seferberliği,
Dil ve kişilik gelişimi,
Dil ve edebiyat.
YARIŞMAYA KATILACAKLAR
Madde-5
1. “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Yarışması'na;
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında resmî ve özel okul ve kurumlarda görev yapan
öğretmenler ile resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler
katılabilecektir.
2. Öğretmenler ve öğrenciler yarışmaya tek bir eserle katılacaktır.
3. Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler eserlerini makale türünde, öğrenciler ise
deneme türünde yazacaktır.
2
4. Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler ve öğrenciler yarışma takviminde belirtilen
başvuru tarihleri arasında öğretmenler görev yaptıkları, öğrenciler de öğrenim gördükleri
okul müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.
5. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.
YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR
Madde-6
1. Eserler; Times News Roman yazı karakteriyle 12 punto ve 1,5 satır aralığında
yazılacaktır.
2. Deneme ve makale türünde yazılacak eserler 2000 kelime ile sınırlandırılacaktır.
3. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
4. Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül
kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya
katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul
edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır.
5. Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller
dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
DÜZENLEYİCİ KURUMLAR
Madde-7
Millî Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Türk Dil
Kurumu).
YAPILACAK İŞ ve İŞLEMLER
Madde-8
a) Okullar:
1. Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenlerin ve öğrencilerin eserleri yarışma
takviminde belirlenen başvuru tarihleri arasında okul müdürlüklerince teslim
alınacaktır.
2. Okul müdürlüklerince; okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı
başkanlığında biri Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmeni olmak üzere iki
öğretmenden “Okul Değerlendirme Kurulu” oluşturulacaktır.
3. Öğretmenler ve öğrenciler, yarışma konuları ve tarihleri ile ilgili okullarda okul
yöneticileri tarafından bilgilendirilecektir.
4. Yarışmanın duyurusu okul duvar gazetelerinde ve genel ağ sayfalarında okul
yönetimlerince yapılacaktır.
5. Yarışmaya başvuruda bulunan öğrencilere ait deneme türündeki eserler, kendi
arasında olmak üzere Okul Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
6. Okul Değerlendirme Kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen
öğrencilere ait ilk üç eser okul yönetimleri tarafından ilçe millî eğitim müdürlüğüne
gönderilecektir.
7. Okul müdürlüklerince yarışmaya başvuruda bulunan öğretmenlere ait makale
türündeki eserlerin tamamı değerlendirilmek üzere ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne
gönderilecektir.
b) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri:
1. İlçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürü başkanlığında üç
Türk dili ve edebiyatı/Türkçe dersi öğretmeninden “İlçe Değerlendirme Kurulu”
oluşturulacaktır.
2. İlçe Değerlendirme Kurulu ilçelerindeki okullardan gelen öğretmen ve öğrencilere ait
eserleri ayrı ayrı değerlendirerek, öğretmenlere ve öğrencilere ait ilk üç eser il millî
eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
3
c) İl Millî Eğitim Müdürlükleri:
1. İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı/şube
müdürü başkanlığında üç Türk dili ve edebiyatı/Türkçe öğretmeninden “İl
Değerlendirme Kurulu” oluşturulacaktır.
2. İl Değerlendirme Kurulu, ilçe millî eğitim müdürlüklerinden gelen öğretmenlere ait
eserleri kendi arasında, öğrencilere ait eserleri kendi arasında olmak üzere ayrı ayrı
değerlendirerek, öğretmenlere ve öğrencilere ait ilk üç eseri ek taahhütname ile Türk
Dil Kurumunun tdkyarisma@tdk.gov.tr elektronik adresine ve posta yoluyla Türk
Dil Kurumu, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 217 TR-06680 Çankaya,
Ankara adresine gönderecektir.
ç) Türk Dil Kurumu:
1. Türk Dil Kurumu eş güdümünde; Türk Dil Kurumu başkan yardımcısı başkanlığında,
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir daire başkanı/şube müdürü,
iki Türk dili ve edebiyatı öğretmeni ile Türk Dil Kurumu Bilimsel Çalışmalar
Müdürü ve bir uzmandan “Eser Değerlendirme Seçici Kurulu” oluşturulacaktır.
İllerden Türk Dil Kurumuna gönderilen öğretmenlere ve öğrencilere ait eserler,
Kurul tarafından değerlendirilerek ülke genelinde yarışmanın birinci, ikinci ve
üçüncü öğretmen ve öğrenci eserleri ile Seçici Kurul Özel Ödülü verilecek öğretmen
ve öğrenci eserleri belirlenecektir. Her eser, en az 3 komisyon üyesi tarafından
değerlendirilerek, 100 (yüz) tam puan üzerinden puanlaması yapılacaktır. İlk üç
dereceyi paylaşan ve ödüle layık görülen eserler, en yüksek puandan başlayan
sıralamaya göre belirlenecektir.
2. Türk Dil Kurumuna ulaşan eserlerin her birinin yarışmacı isimleri kapatılarak Eser
Değerlendirme Seçici Kuruluna teslim edilecektir.
3. Eser Değerlendirme Seçici Kurulunda görev alan Türk Dil Kurumu temsilcileri ile
okul, ilçe, il Değerlendirme Kurullarında ve Değerlendirme Seçici Kurulunda görev
alan değerlendiriciler ve onların birinci derecede yakını olan öğretmenler, öğrenciler,
bu yarışmaya katılamayacaktır.
4. Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin telif hakları, Türk Dil Kurumuna aittir. Uygun
görülen eserleri Millî Eğitim Bakanlığı da çalışmalarında kullanabilir. Kurum, uygun
gördüğü eserlerin yayımlama hakkını saklı tutar. Eserin kısmen veya tamamen
yayımlanması hâlinde yarışmacılara ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır.
5. Türkiye genelinde 81 ilden birinci, ikinci ve üçüncü olarak seçilen öğretmen ve
öğrenci eserleri arasından seçici kurul tarafından yayımlanmaya uygun görülenler,
Türk Dil Kurumu tarafından kitap olarak basılacak ve basımı yapılan kitap,
yarışmaya eser gönderen öğretmen ve öğrenciler ile ilçe/il millî eğitim
müdürlüklerine gönderilecektir.
6. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler,
değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.
7. Yarışma sonucunda 81 ilin birinci, ikinci ve üçüncü olarak seçilen öğretmen ve
öğrencileri ile ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olarak seçilen öğretmen ve
öğrencilere ait liste, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü www.ogm.meb.gov.tr, Türk Dil
Kurumu www.tdk.org.tr genel ağ sayfalarında ilan edilecektir.
8. Bu yarışma, Türk Dil Kurumu ile Millî Eğitim Bakanlığı adına Ortaöğretim Genel
Müdürlüğünce yürütülecektir.
d) Millî Eğitim Bakanlığı:
1. Resmî ve özel bütün okullara/kurumlara yarışmanın duyurusu yapılacaktır.
2. Yarışmanın sekreterya işlemleri ve basın yayın organlarında duyurusu Türk Dil
Kurumu ile ortaklaşa yapılacaktır.
3. Yarışmaya gönderilen ve teklif hakkı Türk Dil Kurumuna ait olan bütün eserlerden
Millî Eğitim Bakanlığı uygun gördüklerini çalışmalarında kullanabilecektir.
4
4. Yarışma sonucunda dereceye giren öğretmenler ve öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı
genel ağ sayfasında ilan edilecektir.
ÖDÜLLENDİRME
Madde-9
Yarışmada 81 il ve Türkiye düzeyinde olmak üzere iki kısımlı ödüllendirme yapılacaktır. İl
düzeyinde ve ülke genelinde ilk üç dereceye giren öğretmen ve öğrenci eserlerinin aşağıda belirtilen
ödülleri, Türk Dil Kurumu tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, Türkiye genelinde yapılan
değerlendirme sonunda öğrenci ve öğretmen yarışma grupları için üçer adet seçici kurul ödülü
verilecektir.
İl Düzeyinde Ödüllendirme
ÖĞRENCİLER:
İl düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç derece alan ortaöğretim öğrencileri için:
 Birincilik: 2.000 TL (İki bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu,
Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.
 İkincilik: 1.500 TL (Bin beş yüz Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu,
Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.
 Üçüncülük: 1.000 TL (Bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu,
Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.
ÖĞRETMENLER:
İl düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç derece alan öğretmenler için:
 Birincilik: 3.000 TL (Üç bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu,
Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.
 İkincilik: 2.000 TL ( İki bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu,
Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.
 Üçüncülük: 1.500 TL (Bin beş yüz Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım
Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.
Türkiye Genelinde Ödüllendirme
ÖĞRENCİLER:
Türkiye genelinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç derece alan ortaöğretim öğrencileri
için:
 Birincilik: 10.000 TL (On bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu,
Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.
 İkincilik: 7.500 TL (Yedi bin beş yüz Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım
Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.
 Üçüncülük: 5.000 TL (Beş bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu,
Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası.
 Türkiye Geneli Seçici Kurul Özel Ödülü: (Kişi başı 2.500 TL olmak üzere üç kişiye
verilecektir.) Bunun yanında Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel
Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı armağan çantası hediye edilecektir.
5
ÖĞRETMENLER:
Ülke genelinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç derece alan öğretmenler için:
 Birincilik: 15. 000 TL ( On beş bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım
Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi.
 İkincilik: 10. 000 TL ( On bin Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu,
Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi.
 Üçüncülük: 7.500 TL (Yedi bin beş yüz Türk lirası) nakit ve Türk Dil Kurumunun Yazım
Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi.
 Türkiye Geneli Seçici Kurul Özel Ödülü
Kişi başı 3.000 TL. olmak üzere üç kişiye verilecektir.) Bunun yanında Türk Dil
Kurumunun Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Güzel Yazılar serisi, 2017 Türk Dili Yılı
armağan çantası hediye edilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ
Madde-10
Yarışma takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yarışmanın resmî ve özel bütün
okullara duyurusunun yapılması ve okul, ilçe, il eser değerlendirme
kurullarının oluşturulması.
29 Eylül 2017*
Öğretmenlerin ve öğrencilerin eserlerini okul yönetimlerine teslimi.
16 Ekim 2017*
Okul değerlendirme kurulu tarafından belirlenen ilk üç öğrenci
eserinin ve yarışmaya başvuruda bulunan öğretmen eserlerinin ilçe
millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi.
20 Ekim 2017*
İlçe değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda belirlenen öğretmen ve öğrencilere ait ilk üç eserin il millî
eğitim müdürlüklerine gönderilmesi.
(Eserlerin süresinde teslim edilememesinden ve yaşanacak
gecikmelerden ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur.)
24 Ekim 2017*
İl değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda
belirlenen öğretmen ve öğrencilere ait ilk üç eserin Türk Dil Kurumuna
gönderilmesi.
(Eserlerin süresinde teslim edilememesinden ve yaşanacak
gecikmelerden il millî eğitim müdürlükleri sorumludur.)
31 Ekim 2017*
Eser değerlendirme seçici kurulu tarafından değerlendirilen öğretmen
ve öğrencilere ait eserlerden ilk üç dereceye girenlerin ilan edilmesi.
(Ödül töreni öncesi dereceye giren öğretmenler, öğrenciler ve eserleri
Türk Dil Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı genel ağ sayfasından
duyurulacak; ayrıca okullar ile bağlı oldukları millî eğitim
müdürlüklerine gerekli bilgilendirmeler Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
tarafından yapılacaktır.)
07 Kasım 2017*
Ödül Töreni (ileride belirtilecek tarih ve yerde yapılacaktır.)
*Söz konusu tarihlerde yapılacak başvuru ve gönderiler belirtilen tarihin mesai bitimine kadardır.
6
İRTİBAT BİLGİLERİ
Madde-11
Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,
Türk Dil Kurumu, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 217 TR-06680 Çankaya,
E-Posta: tdkyarisma@tdk.gov.tr, bilgi@tdk.org.tr
Telefon: 0 312 457 52 00
2- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Adres: Atatürk Bulvarı No.98 Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat: 5 B Blok
TR-06680, Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 413 15 77

Dilimiz Kimliğimizdir Dilimiz Kimliğimizdir yarışması