ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BAŞVURU DUYURUSU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2018 YILI İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ 513 ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA BAŞVURU DUYURUSU

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BAŞVURU DUYURUSU
Bu içerik 2459 kez okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapmak üzere 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama başvuru duyurusu yayımladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2018 YILI İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ 513 ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA BAŞVURU DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il-ilçe milli eğitim müdürlükleri 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı gerçekleştirilmiş, sözlü sınav sonuçları 10.10.2018 tarihinde Bakanlık internet sayfasından duyurulmuştur.

Söz konusu Yönetmeliğin;

"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)

bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi

ve eğitime ilişkin şartları taşımak, .

Aynı maddenin ikinci fıkrasında; "Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır;

a) Şube müdürü kadrosu için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,

3) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.",

"Yazılı sınava başvuru'' başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.",

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında; "Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.",

"Atama" başlıklı 21 inci maddesinde; "(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanların sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Atanmak üzere başvuruda bulunan adayların atamaları, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak yapılır.

(2) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması

belirlenir."

Aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkrasında; "(5) Başarılı oldukları halde yapılan duyuruda tercihte bulunmayanlar atama hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

(6) Atanma hakkından vazgeçmiş sayılanlar ile göreve başlamama nedeniyle ataması iptal edilenlerin, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için bu

Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir."

hükümleri yer almaktadır.

A- BAŞVURUDA BULUNACAKLAR

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki boş 513 şube müdürü kadrosuna atanmak için; şube müdürü görevde yükselme sözlü sınavında 70 ve üzeri puan alanlardan atanma şartlarını taşıyanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

B- BAŞVURU ZAMANI VE YERİ

Başvurular 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında,http://mebbis.meb.gov.tr/internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Boş 513 şube müdürü kadrosu, başvurunun başlangıcı 19.11.2018 tarihinde Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülü'ndeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler MEBBİS ortamında yapılacaktır.

2. Başvuruda bulunulurken yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır.

3. Adaylar başvuruda en fazla yirmi tercih yapabilecektir. Başvuracak adaylar 21 inci seçenek olarak tercihleri dışında atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirteceklerdir. Ancak, 20 tercih yapılmadan 21 inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bu kapsamda tercih dışı atanmak istemeyen adayların sadece tercihleri dikkate alınacaktır.

4. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

5. Aday Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılacak ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Ç- BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,

2. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan

başvurular işleme alınmayacaktır. Geçersiz başvuruya dayanılarak yapılan işlemler iptal edilecektir.

D- YAPILACAK İŞLEMLER

İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacak işlemler

1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

2. Başvuruda bulunanların şube müdürlüğü kadrosuna atanma için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde aranan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde 1. derece şube müdürlüğü kadrosu için öngörülen mezuniyet ve hizmetinin bulunması ile yazılı sınava başvuru koşulu olan hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları, adayın yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 12.02.2018 tarihinde taşıyıp-taşımadığı özlük dosyalarının tutulduğu il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince incelenecektir.

 

3. Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, sırasıyla okul/kurum, ilçe ve son olarak il milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.

4. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimi sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.

5. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il milli eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler

1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

2. Başvuracak merkez teşkilatı personelinin başvuruları birimlerince incelenerek elektronik ortamda onaylanacaktır.

E- DİĞER HUSUSLAR

1. Ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

2. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir.

3. Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamalara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

F- ATAMA

1. Atama, Yönetmeliğin değişik 21. maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav puanı ortalaması ile tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda yerleştikleri yere yapılacaktır. Eşitlik olması halinde, sırasıyla;

- Hizmet süresi fazla olanlara,

- Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

- Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

2. Atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.trinternet adresinden duyurulacaktır.

TARİH İŞİN TANIMI

19.11.2018

23.11.2018

Tercih Başvurularının Alınması ve Onay Süreci
30.11.2018 Atamaların Yapılması ve Sonuçların İlan Edilmesi

MEB

Öğretmen MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2018 YILI İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ 513 ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA BAŞVURU DUYURUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BAŞVURU DUYURUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA BAŞVURU Öğretm