2018 Yılı Ek Ders,Nöbet ve Kurs Ücretleri

Öğretmenlerin merak ettiği, 2018 yılında fazladan okutulan her ders için ödenen ek ders,nöbet ve meb kursları ücretiyle ilgili tüm ayrıntıları, bu yazımızda ele alacağız.

2018 Yılı Ek Ders,Nöbet ve Kurs Ücretleri
Bu içerik 2178 kez okundu.

Öğretmenlerin merak ettiği, 2018 yılında fazladan okutulan her ders için ödenen ek ders,nöbet ve meb kursları ücretiyle ilgili tüm ayrıntıları, bu yazımızda ele alacağız.

Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda, girdikleri ve/veya girmiş sayıldıkları ders saatleri karşılığında öğretmenlere ödenen ek ders ücretinin miktarı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren artırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılında öğretmenlerin maaş karşılığı okuttuğu ders dışında okutacakları dersler için ödeyeceği brüt ve net ek ders ücretleri belli oldu. 

2018 yılında öğretmenlerin nöbet ücreti haftalık 3 ek dersi olarak hesaplanacak.Okul yöneticileri ilave ek ders ücreti alacaklar.

2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi ücretleri

6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon 1,69 olarak açıklanmıştır.Memur yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.


Kadrolu Öğretmenler ocak-haziran 6 aylık diliminde brüt 14,95 TLve NET 12,80 TL ek ders ücretli alacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleri ise eksik ödenmeye devam edecek. Sözleşmeli öğretmenlerin net ek ders ücretleri 10,81 TL olacak.

Yüksek lisans yapmış olan öğretmenlere ek ders ücretleri %5 artırımlı, doktora yapmış olanlara ise %15 artırımlı ödenir.Bu nedenle 2018 yılı ocak dönemi ödenecek ek ders ücretleri şöyle:

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

Lisans:12,80, Y.Lisans:13,45, Doktora:14,73 (Hafta İçi Gündüz)
Lisans:13,72, Y.Lisans:14,40, Doktora:15,77 (Gece, hafta sonu ve tatillerde)

Nöbet ücretleri de belli oldu

Bilindiği gibi öğretmenlere haftalık 1 nöbet tuttuğunda 3 ek ders saati ödeme yapılmakta. 2018 Ocak ayı itibariyle 1 ek ders saatinin net karşılığı 12,60 TL olduğu için öğretmenlere tuttukları her bir nöbet için 38,40 TL ödenecek.Böylece ayda ortalama 4 nöbet tutan öğretmenin alacağı ücret 153,6 TL civarı olacak.

Okul yöneticilerinin ek ders saatleri artırıldı.

-2018-2019 yılına yönelik toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, Karar'ın "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesi 1. fıkrası (c) bendi 4 numaralı alt bendindeki; müdürlere haftada 4 saat, müdür yardımcılarına ise haftada 1 saat ders niteliğinde yönetim görevi kapsamında ek ders ücreti verilecek.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme metninin eğitim öğretim hizmetleri sınıına ilişkin kısmının, "Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 23. maddesi şu şekildedir:

"Örgün ve yaygın eğitim kuramlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 23- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır."

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında %100 artırımlı ücret ödenir.

-Destekleme ve Yetiştirme Kurs ücretleri net ücretin 2 katı olacak.Yani MEB kurslarında görevli öğretmenlere 1 ders için 25,60 TL ek ders ücreti ödenecek.

Destekleme ve yetiştirme kurslarında 2018 yılında ödenecek ek ders ücretleri miktarları:

Lisans:25,60, Y.Lisans:26,88, Doktora:29,44 (Hafta İçi Gündüz)
Lisans:27,43, Y.Lisans:28,80, Doktora:31,55 (Gece, hafta sonu ve tatillerde)

Nöbet için 3 ek ders ücreti ödenecek

-Nöbet ücreti haftalık 3 ek dersi olarak hesaplanacak.Nöbet görevi fiilen yerine getirilmezse hiç bir şekilde nöbet ücreti yazılmayacak.

-Ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenler gibi ek ders ücreti alacak.
-Destek odası ek ders ücreti net ek ders ücretinin %25 fazlası olacak. 

-Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlere,
-Özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine,
-Cezaevlerinde görevli öğretmenlere,

%25 fazlasıyla ödenir.

Dini Bayramlarda Ek Ders Ücreti Ödenmez.

Özetle; İki maddeyi incelediğimizde yılbaşı tatilini kapsamadığını görmekteyiz. Her yılbaşı tatilinde öğretmenin ek dersi kesilecektir. Dini Bayramlarda da ek ders kesilir ancak Milli ve Mahalli Bayram günlerinde, kar tatillerinde, seçimlerden sonra tatil edilen günlerde, genel idari izinli sayılan günlerde ek ders kesintisi yapılmamaktadır.

Ek ders ücretiyle ilgili diğer hususlar

Öğretmenler ,her 10 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama ek ders ücreti alırlar.Ayrıca Kulüp/rehberlik varsa 2 ek ders ücreti de bunun için ödenir.

Örnek Ek ders ücreti hesaplama:Diyelim ki 28 saat derse giriyorsunuz. Bundan 15 saat maaş karşılığını çıkarırsak 13 saat ek dersiniz kalır. 10'a 1'den 2 saat ek ders gelir. 3 ek ders nöbetten gelir. Kulüp/rehberlik varsa 2 saat de oradan.

13+2+3+2=20 saat haftalık toplam ek dersiniz olur.

-Gelmediğiniz günlerde kaç saat derse girmediyseniz o kadar ek ders kesilir.

-Okuma yazma kursları normal ek ders ödenir.

-Egzersiz 40 saate dahil değildir.

Ders dışı eğitim çalışmaları

MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

Evde Eğitim Hizmetleri

Evde eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre özel eğitim öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürüt-mek üzere görevlendirilir. Evde eğitimde görevlendirilen tüm kadrolu öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176’ıncı maddesi gereğince ek ders ücretleri %25 fazlasıyla ödenir.

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;
a) Ders yılı içinde;
1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,
2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için, 
3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,
4) Okuma-yazma kurslarında,
5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,
6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,
b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;
1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,
2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,ek ders görevi verilebilir.
(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.
(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

Hizmet içi eğitim faaliyetleri

MADDE 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.

Not:Ek ders ücreti hesabı, %15 gelir vergisine göre hesaplama yapılmıştır.

Ogretmenler.Com

2018 Yılı Ek Ders Nöbet ve Kurs Ücretleri 2018 Yılı öğretmenlerin Ek Ders Nöbet ve Kurs Ücretleri Ek Ders Nöbet ve Kurs Ücretleri