Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Neler Değişti?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin Değişmesi ile Kurslarla ilgili bazı hususlar değişti.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Neler Değişti?
Bu içerik 4454 kez okundu.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin Değişmesi ile Kurslarla ilgili bazı hususlar değişti.

İşte bu değişiklikler:

“Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi” 29.08.2019 tarihli ve 83203306-10.04-E.15508138 sayılı makam onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Nöbetçi öğretmen görevlendirilecek.

Eski yönergede yer almazken; “Öğretmenlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi” maddesine eklenen fıkraya göre kurslarda açılan şube sayısının 5 ve üzerinde olması durumunda kursta görevli öğretmenlerden nöbetçi öğretmen görevlendirilecek.

Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanacak.

Eski yönergeye göre birinci dönem, ikinci dönem ve yaz dönemi olarak planlanan kurslar;

Yeni yönerge ile kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanacak. Yıllık planlanan kurslar eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kursları ise temmuz ayının ilk haftasında başlayacak. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam ederken ara tatillerde kurs yapılmayacak.

Kurslar Eylül ve Temmuz aylarında başlayacak.

Eski yönergede yer almazken; “Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi” başlıklı maddesine eklenen fıkraya göre yıllık düzenlenecek kurslar; 5-11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için Eylül,   12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanacak.

Kurs programlarında sınıf kapasitesi azaltıldı.

Eski yönergeye göre öğrenci / kursiyer sayısı tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilirken;

Yeni yönergeye göre tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilecek.

Kurslara katılacak öğrencilerin kapsamı genişletildi.

Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri kurslara katılabilecek.

Kurs kayıt süresi uzatıldı.

Eski yönergeye göre açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz iken;

Yeni yönergeye göre açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar öğrenci/kursiyer kaydı yapılabilecek.

Mezunlara yönelik açılacak kurslarda kamu kurum ve kuruluşlarına ait derslikler kullanılabilecek.

Eski yönergeye göre mezunlara yönelik kurslarda halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde diğer okul/kurumların dersliklerinden yararlanılırken;

Yeni yönerge ile eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılacak.

Hafızlık öğrencileri kurslara katılabilecek.

Eski yönergede yer almazken; “Kursa katılacaklar” başlıklı maddesine eklenen fıkraya göre ortaokul/İmam-hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencilerinden Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu hafızlık eğitimine devam eden öğrenciler kurslara katılabilecek.

Öğrenciler farklı kurs merkezilerine gidebilecekler

Eski yönergeye göre kurs merkezlerine, öncelikle kendi öğrencileri olmak üzere aynı ilçe içerisinde bulunan diğer okullardan da öğrenci kabul edilebilir iken;

Yeni yönergeye göre kurs merkezlerine, öncelikle kendi öğrencileri olmak üzere ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı içerisinde bulunan okullardan da öğrenci kabul edilebilecek.

Kurs süreleri değiştirildi.

Eski yönergeye göre yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi 16, aynı dersten yıllık açılan kursun süresi ise 32 ders saatinden az olamaz iken;

Yeni yönergeye göre yaz döneminde açılan kursların süresi; 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az 36 haftadan fazla olamayacak.

Özel eğitim okul / kurumlarında sınıflar birleştirilebilecek.

Eski yönergede bulunan “Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.” ibaresine “Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda; 5 ile 6 ncı, 7 ile 8 inci, 9 ile 10 uncu sınıflar ve 11 ile 12 nci sınıflar birleştirilebilir.” ibaresi eklenmiştir.

 Bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamayacak.

Eski yönergede “Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri,  kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.” ibaresine ancak ortaöğretim kurumları hariç bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz ibaresi eklenmiştir.

Talep Formu kaldırıldı

Eski yönerge ekinde bulunan ders ve öğretmen seçiminde kullanılan talep formu kaldırıldı. Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.

Devamsızlık süresi değiştirildi.

Eski yönergede “Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’nuna devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir” ibaresi;

Yeni yönerge ile “Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.” şeklinde revize edilmiştir.

Her 10 şubeye bir müdür yardımcısı görevlendirilecek.

Eski yönergede “Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir.” ibaresi;

Yeni yönerge ile “Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla her 10 şubeye bir müdür yardımcısı görevlendirilir.” şeklinde revize edilmiştir.

Kurs merkezi müdür yardımcısının görevlerine nöbet görevi eklendi.

Eski yönergede bulunan “Kurs merkezi müdürü tarafından kursla ilgili verilecek diğer işlemleri yürütmek.” ibaresi;

Yeni yönerge ile “Kurs merkezi müdürü tarafından kendisine verilen nöbet görevini yerine getirmek ve kursla ilgili verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.” şeklinde revize edilmiştir.

Kurs değerlendirme raporları gönderilecek.

Eski yönergede “Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe raporları illere, il raporları Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne gönderilir” ifadesine “ağustos ayının son haftasında gönderilir” ifadesi eklendi.

Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi yapılacak.

Eski yönergeye göre kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılırken;

Yeni yönerge ile bu değerlendirmeler mahallî veya Bakanlıkça merkezi olarak da yapılabilecek. Ayrıca her dönem sonunda Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinden Genel Müdürlükçe izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılacak.

Kursların denetimi il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak.

Eski yönergede “Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi yetkililerce yapılır.” ibaresi;

Yeni yönergede “Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır.” şeklinde ifade edilmiştir.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi (Ağustos 2019 Değişikliği İşlenmiş)

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2019 Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2020