Liselerde Nakil ve Geçiş İşlemleri İle İlgili Hususlar

Liselerde Nakil ve Geçis İşlemleri Ortaöğretim Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümüne Göre Yapılmaktadır.

Liselerde Nakil ve Geçiş İşlemleri İle İlgili Hususlar
Bu içerik 2390 kez okundu.

Liselerde Nakil ve Geçis İşlemleri Ortaöğretim Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümüne Göre Yapılmaktadır.

Ortaöğretim kurumlarında nakil ve geçiş işlemleri süreklilik arzeden bir konu olduğu için nakil ve geçişle ilgili bu yazımızı lise yönetmeliğinin 2019 tarihli haline göre güncellemeye çalıştık.Bu nedenle lise yönetmeliğinin üçüncü bölümünü,önemli hususları vurgulayarak,aşağıya aynen aldık.

Ortaöğretim kurumları yönetmeliği gereği nakil kabul işlemleri Eylül,Ekim aylarında haftalık olarak haftanın son iş günü, diğer zamanlarda aylık olarak ayın son iş günü yapılmaktadır.

Tüm sınıflar için artık dönem için yönetmeliğe uygun nakiller her ay devam edecek.

YERLEŞTİRME İLE NAKİL

Lisede herhangi bir öğrencinin bir okula gidebilmesi için öncelikle yerleştirmeye esas nakil yoluyla gitmeyi düşündüğü lisede kontenjan açığı olmalı.

Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız
 
Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

Nakil başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. E-devlet üzerinden Nakil Başvurusu için TIKLAYINIZ

Liselerde nakil ve geçiş işlemleri Ortaöğretim yönetmeliğinin üçüncü bölümüne göre yapılmaktadır.

LİSE YÖNETMELİĞİNDE NAKİL VE GEÇİŞLE İLGİLİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 37:
(1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler;
a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,
b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje uygulayan eğitim kurumu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde,
c) Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde,
ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre, sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,
d) Sınavsız öğrenci alan okullar ile özel öğretim kurumlarından bu okullara, kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre; aynı tür okullara her sınıf seviyesinde, farklı tür okullara ise sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,
e) Anadolu teknik programlarında alan/dal bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf seviyesinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, Anadolu teknik programında aynı alanda olmak kaydıyla 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar dal değiştirerek,
f) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrenciler alan ortak derslerinden telafi eğitimine alınarak,bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(2) Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler, okulların açık kontenjanlarına göre;
a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,
b) Okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,
c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli; alan/dal bulunmaması hâlinde,alan değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar, aynı alanda dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,
ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak,
d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilerek,
e) Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarına 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,
bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

(3) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla dönem bitiminden önceki üç hafta ile e-Mesem sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere zamana bakılmaksızın yapılır. Nakil işlemi, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 iş günü içinde tamamlanır. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan nakil başvuruları için yeniden talep alınır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir. Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez. Mesleki eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir.

(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.

(5) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.

(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(7) Uluslararası Program uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir.

(8) Ortaöğretim kurumlarından, Araştırma-Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Anadolu Lisesine mülakat sınavıyla öğrenci geçişi yapılır. Bu öğrencilerden önceki okuluna dönmek isteyenler için kontenjan şartı aranmaz. Yapılacak mülakat sınavı ile bu okulun işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir.
Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme

FEN LİSESİNDE NAKİL İÇİN TABAN PUAN ŞARTI VAR

MADDE 38: 
(1) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçevesinde;
a) Merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.
b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır.
c) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri, bu maddenin ikinci fıkra hükümlerine göre okulların kontenjan durumları dikkate alınarak dengeli bir şekilde yapılır.

(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 30, diğer okullarda ise 34 öğrenci olması esastır. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci kontenjanının; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 34’ü, diğer okul türlerinde ise 40’ı, ancak tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri de dikkate alınarak sınıflara eşit sayıda her bir şubede 2 öğrenciyi geçmeyecek şekilde dağıtılması esastır.

(3) Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

NAKİL VE GEÇİŞLER DÖNEM İÇİNDE HER AY YAPILIR

(4) Nakil ve geçiş işlemleri;
a) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan başvuruların onay veya ret işlemleri, başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir.

(5)  e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları; haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Değerlendirmeyle ilgili belge, e-Okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır. Ancak tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel eğitim sınıfları ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin nakil ve geçişlerinde bu sürelere bağlı kalınmaksızın işlem yapılır.

(6) Nakil şartlarının taşınması durumunda;
a) Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan,
b) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9 uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının ekim ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütülür.

(7) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında nakil başvurularının değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olanların başvuruları ise reddedilir.

(8) Naklen gidilmek istenilen okulda birinci yabancı dil farklı ise, nakil şartlarının taşınması durumuna bağlı olarak, öğrenci velisinin yazılı isteği doğrultusunda yabancı dil değişikliği yapılarak nakil gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin yabancı dil seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisiyle işbirliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

(9) Bu madde kapsamında yapılan nakil ve geçişlerde;
a) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde yaşı küçük olana,
b) Diğer okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana,öncelik verilir.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasında nakiller
MADDE 39:
(1) a) Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir.
b) Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar, her bir şube için 30 öğrenci olarak belirlenir. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı 36’yı geçemez.

(3) Bu okullar arasında nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alanında açık kontenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştirilir. Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. Haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için OBP; diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır. Eşitlik hâlinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.

(4) e-Okul sisteminden alınan nakil başvurularıyla e-Okul kapsamında olmayan ortaöğretim kurumlarından gelen nakil başvuruları ikinci fıkrada belirtilen hükümler doğrultusunda değerlendirilir. Başvurular, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan öğrencinin nakli kabul edilir. Değerlendirmeyle ilgili belge e-Okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır.

(5) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir. Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz.

(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerde programlarla kayıt ve nakil şartlarının uygunluğu esas alınır. Özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise  (…) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır

Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler
MADDE 41:
(1) a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.
b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilir. Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır.Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmaz
Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk

MADDE 42:
(1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde toplam ders saatinde ve zorunlu derslerde (ortak/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık bulunması halinde;
a) Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık ders saati toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.
b) Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısındaki eksikliğin bir saatten fazla olduğu zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) derslerden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınav dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun seçmeli dersleri arasında bulunan derslerin, yeni okulun zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) dersleriyle ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar.
c) Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bunların yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen önceki okulunda başarılı olduğu dersler de yılsonu başarı puanının belirlenmesinde dikkate alınır.
ç) (Ek:RG-26/3/2017-30019) 37 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında nakil ve geçişi yapılanların mesleki seviyeleri esas alınarak belirlenecek sınıftan itibaren eğitimlerine devamları sağlanır. Meslek seviyelerinin belirlenmesi amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek okul/kurum müdürlüklerinde ilgili alan öğretmenlerinden komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonlarca, aynı alan/dalda mesleki eğitim görmüş olanların seviyesi daha önce gördükleri ders içerikleri ve başarı durumlarına göre, daha önce mesleki eğitim görmeyenler ile farklı alan/dalda mesleki eğitime devam etmek isteyenlerin ise yapılacak seviye sınavına göre devam edecekleri sınıflar belirlenir.

LİSE YÖNETMELİĞİNİN SON HALİ - (12 Temmuz 2019 Dahil)


e-OKUL ÜZERİNDE NAKİLLERLE İLGİLİ TEMEL HUSUSLAR

1 - Ortaöğretim (Lise) kademesinde kayıtlı öğrencilerin nakil başvurularının ilgili mevzuat hükümleri gereği aşağıdaki açıklamalara göre yapılması gerekmektedir.
2 - Devlet okullarında öğrencilerin mevcut kayıtlı oldukları okul türü ve sınıf seviyesine göre ilgili mevzuat hükümleri gereği belirlenen diğer nakil kurallarının yanı sıra Boş kontenjan ve Taban puan şartının sağlanması gerekmektedir. Özel okullarda ise özel okul bina kontenjan şartı dışında herhangi bir taban puan şartı bulunmamaktadır.
3 - Nakil başvurusu yapılırken Nakil Nedeni, Nakil Gidilecek Tür, Nakil Gidilecek Alan, Nakil Gidilecek Dal, Başvuru ili, Başvuru Okulu, Nakil Gidilecek Yabancı Dil, Nakil Gidilecek Sınıf ve Nakil Gidebilir seçenekleri öğrencinizin halihazırda kayıtlı olduğu kurum türü, sınıf seviyesi ve varsa alan/dal bilgilerine göre doğru bir şekilde seçilmelidir.
4 - Nakil başvuru işleminizin doğru il / ilçe / kurum türü ve okula yapıldığından emin olunuz. Yapmış olduğunuz nakil başvurusunu nakil kabul onay işlemi yapılmadan önce güncelleyebilir veya tamamen silebilirsiniz. Nakil kabul onay işleminden sonra nakil işleminden vazgeçilmesi (önceki devlet okuluna geri dönmek) halinde öğrencinizin nakil kabul onay işleminden sonra mevcut kayıtlı olacağı okul türü ve sınıf seviyesine göre ilgili mevzuat hükümleri gereği belirlenen diğer nakil kurallarının yanı sıra nakil işlemi öncesindeki eski devlet okulunun Boş kontenjan ve Taban puan şartının sağlanması gerecek olup yine 1 (bir) aylık nakil başvuru ve kabul onay sürecinin beklenmesi gerekecektir.
5 - Tüm seçenekler seçilerek kaydet butonuna basıldıktan sonra ilgili mevzuat gereği sistem tarafından yapılan nakil kontrolleri sırasında ekran üzerinde bilgilendirme notları veya uyarılar çıkabilecektir.
6 - Nakil başvurusu kaydetme esnasında ilgili mevzuat gereği ekran üzerine çıkan bilgilendirme notları veya uyarılar hakkında öğrencinizin halihazırda kayıtlı olduğu okul idaresi ile irtibata geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.
7 - Halihazırda özel okulda kayıtlı öğrencilerin başka okullara nakil başvuruları okul ücreti tahsilatı ve özel okul ile imzalanan sözleşme iptali vb durumlar nedeniyle bu ekran üzerinden yapılamamaktadır. Özel okullarda kayıtlı öğrenciler kayıtlı oldukları Özel Okul Müdürlüğüne başvuru yaparak nakil başvurularını sisteme girdirebilmektedir.
8 - MEBBİS – RAM Modülü üzerinde yer alan bilgilere göre özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için engel tanılarına ve sınıf seviyelerine uygun Özel Eğitim (Kaynaştırma) III.Kademe okullarına nakil başvuruları İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yapılabilecektir.
9 - Devlet okullarında öğrencilerin nakil kabul onay veya red işlemleri ilgili mevzuat hükümleri gereği nakil kabul onay gününde (her ayın son iş günü) nakil gitmek için başvuru yapılan okul idareleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılmaktadır.
10 - Özel okullarda öğrencilerin nakil kabul onay veya red işlemleri ilgili mevzuat hükümleri gereği nakil kabul onay günü beklenmeden nakil gitmek için başvuru yapılan okul idareleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılmaktadır.
11 - Ortaöğretim (Lise) kademesinde ilgili mevzuat hükümleri gereği Devlet veya özel okullara yapılan nakil başvuruları nakil gitmek için başvuru yapılan ilgili okul müdürlüğü tarafından onaylanması halinde öğrencinizin e-okul sistemindeki tüm bilgileri yeni okuluna aktarılacaktır.
12 - Öğrencinize ait nakil başvuru durumu, ders notları, devamsızlık, sınav tarihleri, aldığı belgeler vb bilgileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminin internet sayfasından, e-Devlet kapısında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden veya ücretsiz Mobil VBS uygulamasından takip edebilirsiniz. App Store ve Google Play üzerinden cep telefonu, tablet vb akıllı cihazlarınıza aşağıdaki link üzerinden Bakanlığımız tarafından geliştirilen ücretsiz Mobil VBS uygulamasını indirebilirsiniz.


 NAKİL İÇİN KONTENJAN AÇIĞI OLMALI-PUANINIZ YETERLİ OLMALI

Nakil için iki şart var. Biri gitmek istediğiniz okulun sizin sınıf seviyesinden kontenjan açığı olmalı.Bir de puanınız yeterli olmalı.Nitekim kontenjan sayfasında "... tüm program türlerinde ve sınıf seviyelerinde boş kontenjan ve taban puana göre nakil işlemleri yapılmaya devam edilecektir." şeklinde açıklama yer almaktadır.

Buna bir örnek verelim.Örneğin resimdeki okula, A okulundan 9.sınıf öğrencisinin geçiş yapabilmesi için tek şart var.O da puan şartı.Eğer bu öğrencinin puanı 477.123 den fazla olursa nakli gerçekleşir.Ancak burada diyelim ki 5 öğrenci nakil başvurusu yaptı.Ve bu öğrencinin puanı taban puandan fazla olmasına rağmen diğer dört öğrenciden düşük olursa nakli gerçekleşmez.Ama böyle bir durumun çok nadir olacağını düşünüyoruz.Tabi olabilecek bir durum olacağını da belirtmiş olalım.

10-12.sınıflarda "alt sınıf veya sınıflara ait yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır." kuralı geçerli.

ARA SINIFLAR NAKİL İÇİN BOŞ KONTENJANLAR

Okul Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri (9-12.Sınıflar)

Lise kontenjan ve taban puanlar

 

Ogretmenler.Com

Bu yazının tüm hakları Ogretmenler.com'a aittir. "www.ogretmenler.com" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntıların hoş olmayacağını hele de eğitim sitelerine hiç yakışmayacağını belirtelim.

Liselerde Nakil Liselerde Nakil 2020 Liselerde Nakil 2019 Liselerde Nakil ve Geçis İşlemleri