Liselerde özürlü-özürsüz toplam devamsızlık kaç gün?

Liselerde devamsızlıkla ilgili bazı hususlar 2015 temmuz'da değiştirilmişti.Henüz bu değişikliğin farkında olmayanlar olabilir.

Liselerde özürlü-özürsüz toplam devamsızlık kaç gün?
Bu içerik 3507 kez okundu.

Liselerde devamsızlıkla ilgili bazı hususlar 2015 temmuz'da değiştirilmişti.Henüz bu değişikliğin farkında olmayanlar olabilir.

Peki öyleyse,Liselerde 2015-2016 Eğitim-öğretim yılında,özürlü-özürsüz toplam devamsızlık kaç gün?

İşte bu ve buna benzer soruların cevapları:

2015-2016 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde son haftalara gelirken liselerde devamsızlıkla ilgili önemli hususları hatırlatmaya çalışacağız.Bunun için 2015 Temmuz'undaki son değişiklikleri de dikkate alıp burada yer vereceğiz.Özellikle devamsızlık konusunda sorun yaşayan öğrencilerin,ve bu öğrencilerin velilerinin burada yer vereceğimiz noktalar dikkat etmelerini baştan belirtelim.

Liselede devam-devamsızlık konusu yönetmeliğin ikinci bölümünde 35-36.maddeler ele alınıyor.Aşağıdaki sorulara bu maddeye göre cevap vereceğiz.

İlk derse geç kalan öğrenci yok yazılır mı? Hangi geç gelmeler devamsızlıktan sayılır?

Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur.

Öğrencilerin devamından veliler sorumlu mu?

Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.

Hangi durumlar bir gün yada yarım gün devamsızlık sayılır?

Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Hangi durumlarda devamsızlık için disiplin işlemi uygulanır?

Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

Hangi durumlar devamsızlıktan sayılmaz?

Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim
müdürlüklerince izin verilen öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dâhil edilmez. Ancak, faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.

Kaç gün devamsızlık yapınca veli bilgilendirilir?

Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.

Liselerde özürsüz-özürlü (toplamda) devamsızlık kaç gün?

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.

Devamsızlık veliye nasıl bildirilir?

Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılır.Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.

Telafi programlarına devam zorunlu mu?

Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.

Ogretmenler.Com

Liselerde özürlü-özürsüz toplam devamsızlık kaç gün Liselerde özürsüz toplam devamsızlık kaç gün Liselerde özürlü toplam devamsızlık kaç gün